Eclogieten. (Retro)

Retro-Eclogieten. (<1 miljard jaren)

Eclogiet ontstaat, als twee aardschollen tegen elkaar aanbotsen. Hierbij kunnen stukken van de aardkorst tot wel meer dan 50 km in de aarde wegzakken. Ten gevolge van zeer grote druk en hitte worden moedergesteenten als diabaas, basalt en gabbro hier omgezet in o.a. eclogiet. Vervolgens wordt door druk vanuit de aarde het op grote diepte omgezette stuk aardkorst weer omhoog geduwd. Hierbij nemen druk en temperatuur snel af. Door de dalende druk en temperatuur ondergaat het gesteente opnieuw een metamorfose in het gesteente, waardoor de op grote diepte fraai gevormde eclogieten en niet mooier op worden en de zwerfstenen die gevonden worden dan ook minder fraai zijn dan het oorspronkelijke gesteente. Gewoonlijk vindt metamorfose plaats bij verhoging van druk en temperatuur. Bij de Eclogieten, die wij als zwerfsteen vinden is juist het tegenovergestelde gebeurd. De stenen zijn veranderd door verlaging van druk en temperatuur. Vandaar, dat gesproken wordt van "Retro-Eclogieten". Dit in tegenstelling tot de diep in de aardkorst gevormde Eclogieten.
Naar het schijnt heeft het hele proces van wegzinken en opnieuw opheffen van een stuk aardkorst voor geologische begrippen in een zeer kort tijdsbestek plaatsgevonden. Er wordt een tijdperk genoemd van ongeveer 13 miljoen jaren.
De Retro-Eclogieten bestaan vooral uit rode granaat en groene pyroxenen. De granaat bestaat vooral uit de variëteit Pyroop, die vooral in hogedrukgesteenten wordt gevormd. De pyroxenen bestaan vooral uit het groene mineraal Omphaciet.
Retro-Eclogieten zijn een opvallend dicht gesteente. Dit komt door het ontbreken van plagioklaas.
Bovendien is het gesteente bijzonder zwaar. Er wordt wel gesproken van het zwaarste gesteente ter wereld.
Retro-Eclogieten komen als vaste rots o.a. voor in Zuid-Noorwegen en Zuidwest-Zweden. Het gesteente is mogelijk te verwisselen met bepaalde typen Metasomatieten. (Helsinkiet) Ook dit gesteente heeft een rood-groen uiterlijk. De rode en groene kleuren worden in Metasomatieten echter veroorzaakt door kaliveldspaat en epidoot. Bovendien is het gewicht veel lager.

    • 1. Retro-Eclogiet. Rots. Noorwegen.
    • 2. Retro-Eclogiet. Siegerswoude
    • 3. Retro-Eclogiet. N.O.P.
    • 4. Detail van foto 3.
    • 5. Retro-Eclogiet. Vaste rots. Zweden.